top of page

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

 

Love Charlie is een onderdeel van
Lafraco BV   
Wenduinesteenweg 57              
8421 De Haan (België)

BTW 0832.058.080
Hello@lovecharlie.be
 

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Love Charlie, is een BVBA met maatschappelijke zetel te Wenduinesteenweg 57, 8421 De Haan, BTW 0832.058.080 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.lovecharlie.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Love Charlie aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen (exclusief handling en verzendkosten).

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Love Charlie niet. Love Charlie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Love Charlie is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst hello@lovecharlie.be
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Love Charlie . Love Charlie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

via kredietkaart

via PayPal

via het elektronisch betaalsysteem MOLLIE.

Love Charlie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Love Charlie tracht binnen de 2-3 werkdagen na ontvangst van de volledige som van de bestelling de gekochte artikelen (indien voorradig) verzendklaar te maken. De pakketten worden onverzekerd verstuurd via Bpost, op risico van de klant en volgens de geldende levertermijnen. Deze termijnen zijn niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de klant.

Bestellingen worden niet verwerkt in het weekend en op feestdagen, ook geen leveringen op zaterdag.

-Bestellingen worden verzonden met Bpost

Gelieve ervoor te zorgen dat het leveringsadres correct geschreven is en dat er steeds iemand beschikbaar is om het bestelde pakketje te ontvangen op het leveringsadres (handtekening is nodig bij levering) - indien u weet dat u niet thuis bent, gelieve dan een afhaalpunt te selecteren als leveringsadres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan goederen éénmaal dat ze afgeleverd zijn volgens de geijkte procedure. Een bruikbaar leveringsadres is een adres waar iemand aanwezig is voor de aftekening, bij ontvangst van de bestelling (niet nodig voor bestellingen die in de brievenbus kunnen, in Nederland en België) en is ten zeerste aangeraden. Indien het adres niet correct is en het pakket retour komt, dient de klant de nieuwe transportkosten te betalen (€ 6,5 voor België en € 8,5 voor Nederland).

-Kies eventueel voor een levering op uw werkadres of bij voorkeur in een ophaalpunt in uw buurt.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in:

-          België: 2 tot 4 werkdagen

-          Nederland en Luxemburg: 2 tot 5 werkdagen

-          Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk: 3 tot 6 werkdagen

-          Andere landen: 4 tot 8 werkdagen

 

Wat zijn de verzendkosten? 

-          België: 5.50€

-          Nederland: 5.95€

-          Luxemburg: 6.50€

-          Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk: 9€

-          Spanje, Denemarken, Oostenrijk, Polen, Hongarije: 10€

-          Italië, Zweden, Finland, Portugal, Griekenland, Ierland, Tsjechië: 13€

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan hello@lovecharlie.be binnen de 2 dagen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de www.lovecharlie.be was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van www.lovecharlie.be

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van www.lovecharlie.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij www.lovecharlie.be

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gelieve ons te verwittigen als u uw aankoop wenst te annuleren alvorens ons het (de) goed(eren) terug te sturen. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd of beschreven of de bestelling werd geopend en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, d.w.z. zonder sporen van make-up of haar, parfum of sigarettengeur, niet gewassen, zonder beschadiging of ander gebrek). Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Love Charlie zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Love Charlie alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Love Charlie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Love Charlie wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Love Charlie geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Love Charlie betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Love Charlie klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Love Charlie.

Als u pakket beschadigd is toegekomen dient u dit binnen de 2 dagen te melden via hello@lovecharlie.be, met bijgevoegde foto's.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 14 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Love Charlie is bereikbaar, via e-mail op hello@lovecharlie.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Overmacht

Love Charlie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen als gevolg van overmacht. Overmacht kan zijn (maar blijft niet beperkt tot deze opsomming): brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Love Charlie respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Bestellen op Love Charlie houdt automatisch in dat je ons toestaat om je persoonsgegevens te gebruiken voor alle aspecten van het klantenbeheer: administratie, beheer van bestellingen, leveringen, marketing en reclame.

Love Charlie zal deze gegevens nooit met derden delen. Je kan ook op elk moment inzage vragen in deze gegevens of vragen om ze te wijzigen of te schrappen. Ook als je geen e-mails meer van ons wenst te ontvangen, kan je je laten schrappen uit ons adressenbestand. Stuur daarvoor gewoon een bericht naar hello@lovecharlie.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Love Charlie heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Love Charlie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via hello@lovecharlie.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Love Charlie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Love Charlie. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Eigendomsrechten en copyright

 

De klant moet alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Love Charlie verstrekte artikelen respecteren. Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van Love Charlie

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Belgische rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

bottom of page